Apparences België

gDEC 2023

DR SERGE DAHAN DERMATOLOOG – TOULOUSE – VOORZITTER VAN GDEC

HET ETHISCH HANDVEST VOOR ESTHETISCHE DERMATOLOGIE, EEN KWALITEITSLABEL

Dermatologen hebben een medische, chirurgische en esthetische opleiding en praktijk, waarbij esthetiek en geneeskunde nauw met elkaar verbonden zijn.

Geconfronteerd met een toenemend aantal ethische blunders, hebben de artsen, die lid zijn van het gDEC, zich ertoe verbonden een ethisch handvest te respecteren.

•Om een verantwoordelijke praktijk te verzekeren

• Om patiënten te beschermen tegen commerciële of onethische praktijken

Dit ethisch handvest komt bovenop de wettelijke regels die alle artsen moeten respecteren.
Het doel van het ethisch charter is om artsen die lid zijn van de DEC-groep te herinneren aan hun ethische verplichtingen.

Ze vullen onze wettelijke verplichtingen aan. Lid zijn van de gDEC houdt in dat de aangesloten arts zich ertoe verbindt deze te respecteren.

Het ethisch handvest bevat basisregels die gemakkelijk te volgen, logisch en moreel zijn, en die tot doel hebben patiënten te behandelen in de beste omstandigheden van de medische ethiek.
Het ethisch handvest vervangt de wettelijke verplichtingen niet, maar vult ze aan.

Alle artsen die lid zijn van de gDEC verplichten zich :

1. Systematisch een consultatie uit te voeren vóór elke behandeling of esthetische dermatologische ingreep. Deze raadpleging mag alleen worden uitgevoerd door de arts zelf, en in geen geval door een assistent of een andere niet-arts. Tijdens deze raadpleging worden de be- handelingsmethoden, de verwachte doeltreffendheid, de beperkingen, de neveneffecten en de risico’s toegelicht. Het zal volledig zijn, zonder de therapeutische alternatieven uit het oog te verliezen. Het wordt gevolgd door een schriftelijke prijsopgave en een eventueel voorschrift voor de behandeling.

2. Duidelijke, volledige en eerlijke informatie te geven aan patiënten en eveneens een bedenktijd voor te stellen voordat de procedure wordt uitgevoerd.

3. Om ervoor te zorgen dat als de behandeling kan worden gedelegeerd, deze wordt uitgevoerd door een assistent die in deze praktijk is opgeleid. De arts (of zijn of haar medische medewer- ker) zal niettemin aanwezig zijn in de praktijk of het centrum op het moment van de behande- ling, om te kunnen ingrijpen in geval van een abnormale reactie, of een vraag over de wijziging van parameters, of een legitieme vraag over de start of voortzetting van de behandeling. Er mag geen behandeling worden uitgevoerd als er geen arts aanwezig is in de ruimte waar de behan- deling wordt uitgevoerd.

4. Zich, uit respect voor de ethiek, te verzetten tegen elke vorm van tweedeling, gedefinieerd als de betaling van honoraria aan een voorschrijvende arts door de arts die de procedure heeft uitgevoerd in een andere praktijk of een ander centrum.

5. Alles in het werk te stellen om medische bijscholing van hoge kwaliteit te garanderen, om de beste behandelingsvaardigheden te verwerven.

6. Alleen technieken en producten te gebruiken die in Frankrijk of Europa zijn goedgekeurd en alles in het werk te stellen om de kwaliteit te handhaven. Elke arts moet verzekerd zijn bij een bevoegde verzekeringsmaatschappij.

7. Dezelfde striktheid en dezelfde ethische regels voor te stellen, of het nu gaat om een medische procedure of een procedure voor esthetische of comfortdoeleinden.